Standpunt VZOZ met betrekking tot concept-wet: Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Minister van Gennip heeft haar concept “Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden” opengesteld voor een internetconsultatie. Naar het standpunt van VZOZ een overbodige en zelfs zeer schadelijke wet. Het is totaal onduidelijk voor welke probleem deze wet een oplossing zou moeten zijn. Deze wet is wederom een voorbeeld van hoe de politiek tegenwoordig haar burgers dingen oplegt, de burgers in een door hen bepaald keurslijf dwingt. Terwijl ze ervoor is om burgers te dienen.

De concept-wet veroorzaakt een zorginfarct van ongekende proporties
Voor VZOZ is het duidelijk dat de enorme toename van zelfstandige ondernemers in de zorg een duidelijke oorsprong heeft. Er bestaat al jarenlang een loonkloof, die de afgelopen kabinetten weigerden te dichten. De loonongelijkheid met bijvoorbeeld het onderwijs is schrikbarend groot. Zorgprofessionals hebben het in deze tijd zelfs lastig om financieel rond te komen, ook tweeverdieners. Het gebrek aan eigen regie geeft zoveel druk dat velen kiezen om dit terug te pakken en zijn zelfstandig gaan ondernemen. De politiek zou er naar de mening van VZOZ goed aan doen om daar de aandacht en energie op te richten, in plaats van het veroorzaken van een zorginfarct.

Uit onderzoeken blijkt dat meer dan de helft van de bijna 200.000 zelfstandig ondernemende zorgprofessionals de zorg uit zullen gaan wanneer ze gedwongen zullen worden om hun werk in vast dienstverband te moeten gaan doen. Dat betekent dat meer dan 100.000 zorgprofessionals tegelijkertijd de zorg zullen verlaten, met een zorginfarct van ongekende proporties tot gevolg.

De concept-wet lost geen probleem op, het veroorzaakt alleen maar (meer) problemen
Welke probleem moet deze wet nu eigenlijk oplossen? De minister lijkt met deze wet de ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te willen gaan. De wet voorziet al ruimschoots in mogelijkheden hier controle op uit te voeren. De door de minister voorgestelde wet gaat als een olifant door de zelfstandig ondernemende porseleinkast en is een potentieel gevaar voor maatschappelijke schade. Verder ziet de minister moeilijkheden voor het huidige socialezekerheidsstelsel. Veel ondernemers hebben geen AOV en dragen geen sociale premies af. De nieuwe wet voorziet hierin trouwens ook niet. Wellicht kan de minister met de betrokken ondernemers in gesprek over wat ervoor nodig is om ondernemers te motiveren zich te gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en op welke manier zij kunnen bijdragen aan sociale zekerheid. Wij als VZOZ gaan daarover graag met de minister in gesprek.

Reageer op de internetconsultatie
Zo wil VZOZ ook graag in gesprek met betrokken bewindslieden over het fiscale kader in wording. Met zes brancheorganisaties in de zorg, minister van SZW, minister van LZ&S en de staatssecretaris van Financiën wordt gewerkt aan een fiscaal kader voor zelfstandig ondernemende zorgprofessionals. VZOZ zou graag zien dat er een duidelijk kader komt. Dit zou ruim voldoende moeten zijn om de spelregels voor ondernemen binnen de zorg te borgen en werkbaar te houden zodat ondernemers voor eigen rekening en risico kunnen ondernemen.

Tot slot zegt de Europese grondwet dat de vrijheid van ondernemerschap gewaarborgd dient te zijn. De voorgenomen wet zoals deze er nu ligt druist tegen dit grondrecht in.

VZOZ zal namens onze achterban een dringend beroep op de minister doen het wetsontwerp terug te trekken. Daarnaast roepen we iedereen die onze bezwaren tegen deze wet deelt op om deel te nemen aan de internetconsultatie. Dit kan tot uiterlijk 10-11-2023 via deze link.

Dit artikel heeft ook in onze nieuwsbrief gestaan. Blijf op de hoogte.